Pogoji uporabe kartice ugodnosti Lili & Roza

 

1. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1.1. Ti splošni pogoji določajo osnovna pravila izdaje in uporabe kartice ugodnosti, ki jo izdaja in daje v uporabo svojim kupcem družba Lili & Roza d.o.o., Podjunska ul. 13, 1000 Ljubljana.
1.2. V teh splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– »kupec« = kupec ali kupovalka, ki je dopolnil/a vsaj 15. let in opravil/a vsaj en nakup v trgovinah družbe Lili & Roza d.o.o. (v nadaljevanju samo: kupec);
– »stranka« = je kupec, ki je podpisala privolitev, s katero dovoljuje družbi Lili & Roza d.o.o. uporabo (kar vključuje tudi shranjevanje in obdelavo) osebnih podatkov za namene promocije – to je za redno obveščenost o novostih, posebni ponudbi in ugodnostih v trgovinah družbe Lili in Roza d.o.o. (XO – EXTRAORDINARY, PETIT BATEAU) preko Lili in Roza novičnikov ;
– »kartica L&R« ali »kartica« = kartica ugodnosti družbe Lili & Roza d.o.o.;
– »imetnik kartice« = kupec oz. stranka, ki je v obračunskem obdobju ali ob enkratnem nakupu izpolnil/a pogoje za pridobitev kartice L&R ter izpolnil/a in podpisal/a pristopni obrazec oz. izjavo;
– »akcija« = je posamezen promocijski poslovni dogodek, ki lahko traja en ali več dni in kupcem oz. strankam nudi določene ugodnosti;
– »sezonski popust« = je dalj časa trajajoč popust (največ 60 dni), ki je določen po posamezni sezoni: poletna se začne 2. delovni ponedeljek v mesecu juliju; zimska pa 1. delovni ponedeljek v mesecu januarju posameznega leta;
– »pristopni obrazec oz. izjava« = je obrazec, ki ga izpolni kupec oz. stranka, ko zanj/o nastopijo pogoji, ob katerih je upravičen/a do kartice L&R (v nadaljevanju: obrazec); obrazec vsebuje tudi izjave kupca oz. stranke kot so navedene v nadaljevanju ter te splošne pogoje.
1.3. Kartica velja v naslednjih trgovinah:
– Extraordinary, na naslovu: Novi trg 6 v Ljubljani (ekskluzivna trgovina);
V navedeni trgovini velja tudi kartica pridobljena v bivši trgovini Marina Yachting, ki je delovala na naslovu Novi trg 6, Ljubljana. Prav tako velja tudi kartica pridobljena pred 30. 8. 2018 v trgovini Max&Co., na naslovu Miklošičeva 1, Ljubljana.
1.4. Izdajatelj in lastnik kartice je podjetje Lili in Roza d.o.o., Podjunska 13, Ljubljana.

 

2. PRIDOBITEV KARTICE IN NJENA VELJAVNOST

 

2.1. Kartico L&R brezplačno pridobi kupec oz. stranka pri nakupu blaga določene vrednosti v trgovini Extraordinary. Kot vrednost nakupa šteje dejansko zaračunan znesek (na primer: cena s popustom in ne polna oz. redna cena blaga).
2.2. Pogoj za pridobitev kartice v trgovini Extraordinary je enkraten nakup v vrednosti nad 1.500€.
2.3. Izdajatelj si pridrži pravico, da izjemoma in po lastni presoji kartico podeli tudi osebi, ki ni izpolnila pogojev pod 2.2. točko teh splošnih pogojev.
2.4. Kupec oz. stranka, ki izpolni pogoje za pridobitev kartice, mora ob prevzemu kartice izpolniti in podpisati tudi pristopni obrazec oz. izjavo (obrazec), s katero sprejema veljavne Splošne pogoje uporabe kartice ugodnosti Lili & Roza (v nadaljevanju tudi: SP). Veljavni splošni pogoji so del obrazca in so kupcem oz. strankam dostopni v poslovnih prostorih trgovin, prav tako pa so objavljeni tudi na spletni strani družbe Lili & Roza: http://www.liliinroza.si/.
2.5. V obrazcu morajo biti izpolnjeni vsaj naslednji osebni podatki kupca oz. stranke (obvezni podatki – so grafično označeni z *), ki so zaradi namene kartice L&R nujni za njeno delovanje in uporabo: – ime in priimek; – naslov prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj/mesto, država); – spol; – številka črtne kode kartice; – kraj in datum podpisa; – podpis.
2.6. V obrazcu so lahko zahtevani še drugi podatki, ki pa jih kupec oz. stranka poljubno izpolni (neobvezni podatki), kot na primer: – naslov elektronske pošte; – številko mobilnega telefona; – rojstni datum; – starost; – stopnjo izobrazbe; – pogostost in vrsto nakupov; – označba ali želi prejemati brezplačna promocijska sporočila na naslov elektronske pošte in/ali na številko mobilnega telefona; – označba v zvezi s katero trgovino oz. blagovno znamko, ki jo zastopa izdajatelj, želi prejemati obvestila; – itd.. Del obrazca so tudi izjave kupca oz. stranke, ki so natančneje navedeno pod točko 6 teh splošnih pogojev.
2.7. Če kupec ali stranka svojih podatkov, ki so označeni v obrazcu kot obvezni, ne želi posredovati izdajatelju kartice, ne more pridobiti kartice ugodnosti L&R.
2.8. Prevzem in uporaba kartice sta prostovoljna. Posamezni kupec oz. stranka ima lahko le eno kartico L&R. Kartica ni prenosljiva.
2.9. Kartica je označena s črtno kodo, ki vsebuje tudi enotno številko imetnika kartice, pod katero se vodi tudi evidenca nakupov imetnika kartice.
2.10. Če imetnik kartico izgubi ali mu je ukradena, lahko pridobi novo. Izgubo ali krajo kartice mora imetnik nemudoma in pisno sporočiti izdajatelju: Lili & Roza d.o.o., Podjunska ul. 13, 1000 Ljubljana, ki bo kartico preklical ter najkasneje v roku 15 dni izdal imetniku novo. Vsi podatki oz. vrednosti iz preklicane kartice se prenesejo na novo kartico.
2.11. Pri uveljavljanju ugodnosti, ki jih omogoča kartica L&R, lahko ob predložitvi kartice prodajalec/ka v trgovini zahteva tudi osebni identifikacijski dokument, s katerim preveri istovetnost imetnika kartice z osebo, ki jo predloži.
2.12. Imetnik kartice le-to lahko kadarkoli vrne izdajatelju in pisno prekliče izjave, ki jih je dal na obrazcu. S preklicem zahteva od izdajatelja, da preneha uporabljati podatke na način in za namene določene s temi splošnimi pogoji. Prav tako lahko imetnik kadarkoli prekliče le del izjave (na primer: da ne želi več prejemati brezplačnih promocijskih sporočil na naslov elektronske pošte in/ali na številko mobilnega telefona) ali prepove uporabo le nekaterih podatkov (podatkov, ki so na obrazcu označeni kot neobvezni).
2.13. Podatki, v zvezi s katerimi imetnik prekliče njihovo prej dovoljeno uporabo, se brišejo iz baz podatkov, razen tistih, ki jih je vezane na osebo imetnika, izdajatelj dolžan hraniti v skladu z drugimi zakoni (na primer: davčni predpisi o hranjenju dokumentacije kot so izdani računi itd.). Taki podatki se brišejo po petih (5) oz. desetih (10) letih od opravljenega nakupa.
2.14. Če želi imetnik kartice koristiti ugodnosti, mora sproti sporočati morebitne spremembe osebnih podatkov, ki so v obrazcu navedeni kot obvezni, saj mu izdajatelj le tako lahko zagotovi izkoriščanje vseh ugodnosti, ki jih prinaša kartica.
2.15. Kartica nima roka veljavnosti in velja do preklica. Pisno jo lahko prekliče imetnik kadarkoli, tako da jo vrne izdajatelju; izdajatelj pa prekliče kartico imetniku, če jo le-ta zlorablja (na primer: jo posodi drugi osebi), ali če se odloči za ukinitev sistema kartic ugodnosti zaradi poslovnih razlogov. O preklicu kartice se imetnika/e pisno obvesti; o ukinitvi sistema kartic ugodnosti pa se imetnike obvesti preko spletne strani http://www.liliinroza.si/ ter v trgovini ob naslednji uporabi kartice.

 

3. UGODNOSTI

 

3.1. Kartica nudi njenemu imetniku stalen 10% popust, ki se mu obračuna pri vsakem nakupu.
3.2. Ker se popusti posameznih akcij in/ali splošnih sezonskih popustov ne seštevajo, tudi kartice ni mogoče izkoristiti v času teh akcij in/ali sezonskih popustov.
3.3. Izjemoma se lahko popusti seštejejo in je kartico imetniku omogočeno izkoristiti, če gre za akcijski ali sezonski popust, ki je nižji od 10%. V takem primeru seštevek obeh popustov ne sme preseči 10%.
3.4. Občasno se lahko izdajatelj odloči, da kartica nudi tudi enkraten dodaten popust ali ugodnost ob določenem dogodku (na primer: rojstnodnevni popust; obletnica otvoritve trgovine; 100., 200. zaporedni nakup imetnika kartice; 100.000 nakup katerekoli stranke/kupca/imetnika kartice ipd.). O tem je lahko imetnik kartice obveščen vnaprej pisno ali ob samem dogodku. Vse dodane ugodnosti bodo objavljene tudi na spletni strani izdajatelja: http://www.liliinroza.si/.
3.5. Izdajatelj si pridrži pravico, da lahko posameznemu imetniku kartice po lastni presoji podeli dodatne popuste ali ugodnosti, ki so vezane le na tega imetnika.

 

4. NAČIN UPORABE KARTICE

 

4.1. Za koriščenje ugodnosti je treba kartico predložiti trgovcu/ki pred plačilom na blagajni. Po identifikaciji imetnika kartice, se mu ugodnost ustrezno upošteva pri obračunu izbranega blaga.
4.2. Poznejši vpis nakupa na kartico oz. upoštevanje ugodnosti v zvezi z nakupom ni mogoče, razen v primeru tehničnih okvar (npr.: okvara blagajne, računalnika, računalniškega programa, izpad elektrike oz. drugi primeri višje sile).
4.3. Če zaradi tehničnih okvar tudi naknadno ni mogoč vpis na kartico oz. koriščenje ugodnosti, izdajatelj v zvezi s tem ne nosi nobene odgovornosti in ne odgovarja za morebitno škodo imetniku.
4.4. Izjemoma lahko imetnik kartice uveljavlja popust ali ugodnosti tudi brez predložitve kartice, vendar se mora ob nakupu identificirati vsaj z imenom in priimkom.
4.5. V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval na pristopni izjavi, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe na elektronski naslov info@liliinroza.si . Sprememba podatkov bo upoštevana najkasneje v roku nadaljnjih 15 (petnajstih) dni od prejema e-sporočila.

 

5. IZJAVA IZDAJATELJA

 

5.1. Družba Lili in Roza d.o.o. bo kot izdajatelj kartice ugodnosti L&R osebne podatke imetnika kartice (obvezne: ime, priimek, naslov prebivališča, spol ter neobvezne: naslov elektronske pošte, številko mobilnega telefona, rojstni datum, starost, stopnjo izobrazbe) in podatke o posameznih nakupih (kupljeni izdelki, cena, datuma, čas in kraj nakupa ter sredstvo plačila) uporabljala zgolj za namene omogočanja uporabe kartice ugodnosti L&R:
– za izvedbo prodajnih procesov in koriščenje popustov in za zagotavljanje drugih pravic, ki izhajajo iz imetništva kartice,
– za namene statistične obdelave podatkov, spremljanja aktivnosti in pripravo prilagojenih ponudb in akcij na podlagi podatkov imetnikov (npr. spol, starost) in ter nakupnih navad,
– za namene neposrednega trženja in pošiljanje promocijskih sporočil o akcijah in popustih, dogodkih in novostih, popustih v spletni trgovini, ki so vezani na imetništvo kartice,
– izvajanje anket o zadovoljstvu v zvezi z nakupi in uporabo kartice ugodnosti L&R
– za preverjanje skladnosti uporabe kartice ugodnosti L&R s temi splošnimi pogoji
– za reševanje reklamacij in za potrebe menjave nakupljenega blaga ter morebitnih drugih težav ali pri nepravilnosti pri plačilni transakciji.
5.2. Družba Lili in Roza d.o.o. bo osebne podatke kupca oz. imetnika kartice (ime, priimek, naslov prebivališča, naslov elektronske pošte, številko mobilnega telefona) uporabljala tudi za namene promocije (to je za redno obveščenost o novostih, posebni ponudbi in ugodnostih v trgovinah družbe Lili in Roza d.o.o. (XO – EXTRAORDINARY, PETIT BATEAU) preko Lili in Roza novičnikov), če bo kupec oz. imetnik kartice v zvezi s tem podpisal posebno privolitev.
5.3. Družba Lili in Roza d.o.o. se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke kupcev oz. strank (in s tem imetnikov kartic) varovala, obdelovala in uporabljala v skladu z določili vsakokrat veljavnega zakona o varstvu osebnih podatkov , evropsko zakonodajo (splošna uredba o varstvu podatkov) ter s podpisano izjavo imetnika kartice na obrazcu ter zgolj za namene omogočanja uporabe kartice ugodnosti L&R oz. za namene promocije v skladu s privolitvijo kupca/imetnika kartice.
5.4. Podatke bo družba Lili in Roza d.o.o. uporabljala do pisnega preklica imetnika kartice oz. do vračila kartice ugodnosti L&R. Preklic lahko imetnik kartice kadarkoli pisno sporoči družbi Lili in Roza d.o.o. na elektronski naslov info@liliinroza.si. Kartico lahko imetnik vrne na naslov družbe Lili in Roza d.o.o., Podjunska 13, 1000 Ljubljana ali jo evidentirano (s strani prodajalke) pusti v kateri od trgovin, v katerih kartica velja. Izbris podatkov bo izveden najkasneje v roku nadaljnjih 15 (petnajst) dni po prejemu preklica ali kartice ugodnosti L&R.
5.5. Imetnik kartice ugodnosti L&R ima pravico, da po e-pošti na naslov: info@liliinroza.si zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.
5.6. Upravljalec podatkov je podjetje Lili in Roza d.o.o., ki bo podatke obdelovalo samo ter preko zunanjih pogodbenih obdelovalcev podatkov za izvedbo digitalnega marketinga, odnosov z javnostmi, neposrednega trženja, za MailChimp ter za tisk direktne pošte, vse za namene obveščanja o novostih, posebni ponudbi in ugodnostih v trgovinah podjetja Lili in Roza v Ljubljani.

 

6. IZJAVE IMETNIKA KARTICE

 

6.1. S podpisom na pristopnem obrazcu oz. izjavi se kupec oz. stranka strinja in dovoljuje, da družba Lili in Roza d.o.o. njegove osebne podatke (med katere sodijo tudi podatki o posameznih nakupih) shranjuje in jih obdeluje za namene poslovanja s kartico ugodnosti L&R, kakor je natančno opredeljeno pod točko 5.1. in 5.2. teh splošnih pogojev (za namene uporabe kartice ugodnosti ter za namene promocije) . Dovoljenje za shranjevanje, uporabo in obdelavo podatkov velja do pisnega preklica imetnika kartice oz. do vračila kartice v skladu z določili teh splošnih pogojev.
6.2. S podpisom na pristopnem obrazcu oz. izjavi se kupec oz. stranka strinja in dovoljuje, da ga družba Lili in Roza d.o.o. pisno obvešča o posebnih ponudbah, novostih, akcijah, popustih in drugih poslovnih dogodkih, vezanih na kartico ugodnosti L&R, na naslov prebivališča, ki ga je navedel v obrazcu ter v zvezi s trgovino oz. blagovno znamko, ki jo je označil na obrazcu; lahko pa tudi na naslov elektronske pošte in/ali na številko mobilnega telefona, če je imetnik kartice (kupec oz. stranka) to ustrezno označil v obrazcu.

 

7. KONČNA DOLOČILA

 

7.1. Izdajatelj si pridržuje pravico, da te splošne pogoje spremeni. Vse spremembe bodo javno objavljene na spletni strani http://www.liliinroza.si/ in začnejo veljati z dnem objave na spletni strani. O spremembi splošnih pogojev bodo imetniki kartice obveščeni tudi preko e-pošte ali z navadno pošto.
7.2. Če imetnik kartico uporablja še naprej – tudi po spremembi splošnih pogojev – oz. če imetnik kartice v petnajst (15) dneh od objave spremembe teh splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe in kartice ne vrne, šteje, da se z novimi splošnimi pogoji uporabe kartice ugodnosti Lili & Roza strinja in ga le-ti zavezujejo.
7.3. Vse dodatne informacije lahko imetnik dobi pri izdajatelju preko elektronske pošte: info@liliinroza.si ali na spletni strani http://www.liliinroza.si/.
7.4. Za vse morebitne spore, ki bi nastali zaradi uporabe kartice ali v zvezi s temi splošnimi pogoji in jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče po prebivališču kupca oz. stranke oz. imetnika kartice.
7.5. Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 30. 8. 2018 in nadomestijo predhodne, ki so bili zadnjič spremenjeni 24. 5. 2018. Šteje se, da so kupci oz. stranke z njimi seznanjene najkasneje na dan podpisa obrazca, ko prevzamejo kartico in postanejo s tem tudi imetniki kartic ugodnosti L&R.

 

V Ljubljani, 30. 8. 2018
Lili & Roza d.o.o.,
Podjunska 13, Ljubljana